W zakres wykonywanych przez nas wycen wchodzą: 

  • Wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych, w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych, takich jak: znak firmowy, znak towarowy.
  • Wycena znaków firmowych i towarowych.
  • Wycena wartości marki (goodwill) przedsiębiorstwa, jako całości, obejmującej doświadczenie zatrudnionych w nim pracowników, posiadane powiązania z sieciami handlowymi, wyrobioną pozycją na rynku, kojarzony z przedsiębiorstwem znak firmowy i markę wytwarzanych produktów,
    a także inne elementy składające się na wartości niematerialne funkcjonującego przedsiębiorstwa.
  • Wycena spółek oraz udziałów w spółkach.
  • Wyceną może być objęte całe przedsiębiorstwo, a także zorganizowana część przedsiębiorstwa. Wyceniamy firmy funkcjonujące oraz majątek firm będących w stanie upadłości. Wyceniamy przedsiębiorstwa, o wartości których decyduje majątek oraz takie, dla których decydujące znaczenie mają wartości niematerialne i wartość dochodu. Wyceniamy zarówno zakłady produkcyjne jak i usługowe.

Cel wycen

Wyceny wykonywane m.in. dla potrzeb przekształceń własnościowych, zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, zbycia lub kupna całości lub części przedsiębiorstwa, postępowania sądowego, wniesienia aportem do spółki.

W przypadku kupna przedsiębiorstwa lub jego części, a także wnoszenia aportem do spółki, oszacowana wartość znaku towarowego firmy może zostać włączona do wartości niematerialnych i podlegać amortyzacji.

UA-51164399-1