Metody wyceny

Metody najczęściej stosowane przy wycenie przedsiębiorstw:

  • Metoda dochodowa, oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (DCF), z uwzględnieniem wahań przyszłych strumieni pieniężnych
  • Metoda księgowa, odwołująca się do majątku przedsiębiorstwa,
  • Metoda skorygowanych aktywów netto, będąca rozwinięciem metody księgowej,
  • Metoda mieszana, majątkowo – dochodowa, oparta na wartości majątku przedsiębiorstwa i jego reputacji.

Metody wyceny umożliwiają oszacowanie wartości przedsiębiorstwa bądź przez pryzmat jego majątku, bądź z punktu widzenia zdolności do przynoszenia dochodów. Najbardziej trafnym jest jednak spojrzenie na wartość przedsiębiorstwa kompleksowo, zarówno z punktu widzenia jego majątku, jak i zdolności do generowania dochodu. W tym przypadku konieczne jest określenie wartości za pomocą metody skorygowanych aktywów netto oraz metody opartej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (DCF), a następnie określenie wartości przedsiębiorstwa, jako całości, metodą mieszaną.

UA-51164399-1